நடவடிக்கை

குழு கட்டிடம் நடவடிக்கைகள்
குழு கட்டிடம் நடவடிக்கைகள்
நிறுவனத்தால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட லீக் கட்டிடத்தை உற்சாகப்படுத்தியது.
2020/11/10
பிறந்தநாள் விழா
பிறந்தநாள் விழா
நிறுவனத்தால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட பிறந்தநாள் கட்சி உற்சாகமாக மக்கள்.
2020/11/10
நிறுவனத்தின் நிகழ்வு
நிறுவனத்தின் நிகழ்வு
நிறுவனம் ஏற்பாடு கூடைப்பந்து விளையாட்டு மக்கள் உற்சாகமாக செய்கிறது
2020/11/10
வேறு மொழியைத் தேர்வுசெய்க
தற்போதைய மொழி:தமிழ்