ක්‍රියාකාරකම

කණ්ඩායම් ගොඩනැගිලි ක්රියාකාරකම්
කණ්ඩායම් ගොඩනැගිලි ක්රියාකාරකම්
සමාගම විසින් සංවිධානය කරන ලද ලීග් ගොඩනැගිල්ල කලබල විය.
2020/11/10
උපන්දින සාදය
උපන්දින සාදය
සමාගම විසින් සංවිධානය කරන ලද උපන්දින සාදය උද්යෝගිමත් පුද්ගලයින්.
2020/11/10
සමාගම් උත්සවය
සමාගම් උත්සවය
සමාගම විසින් සංවිධානය කරන ලද පැසිපන්දු ක්රීඩාව නිසා මිනිසුන් කලබලයට පත් වේ
2020/11/10
වෙනත් භාෂාවක් තෝරන්න
වත්මන් භාෂාව:සිංහල