ຄະດີ

ໂຄມໄຟຖະຫນົນກາງແຈ້ງ
ໂຄມໄຟຖະຫນົນກາງແຈ້ງ
ໂຄມໄຟຖະຫນົນກາງແຈ້ງ
ໂຄງການລອກ
ໂຄງການລອກ
ໂຄງການລອກ
ຕະຫລອດໄຟໃຕ້
ຕະຫລອດໄຟໃຕ້
ຕະຫລອດໄຟໃຕ້
ໂຄມໄຟຂະຫຍາຍຕົວນອກ
ໂຄມໄຟຂະຫຍາຍຕົວນອກ
ໂຄມໄຟຂະຫຍາຍຕົວນອກ
ເລືອກພາສາອື່ນ
ພາສາປະຈຸບັນ:ລາວ